Zásady ochrany osobních údajů

Společnost EV METER Ltd. (dále jen „EV METER“ nebo „my“) je zavázána dodržovat vaše právo na soukromí. Ochrana soukromí našich uživatelů patří mezi hlavní hodnoty společnost EV METER. Přijímáme bezpečnostní opatření, abychom zajistili ochranu osobních údajů našich uživatelů a také abychom vyhověli příslušné legislativě na ochranu soukromí a osobních údajů. Respektujeme fakt, že osobní údaje a původní obsah našich uživatelů patří jim, a abychom zajistili vaši kontrolu nad svými údaji a obsahem, implementovali jsme několik mechanismů.

Tohle oznámení o ochraně osobních údajů, které je součástí našich podmínek používání, řídí zpracovávání a přenos údajů shromážděných v souvislosti s našimi webovými stránkami (dále jen „stránky“) a/nebo službami, které jsou k dispozici prostřednictvím našich stránek či které jsou jinak poskytovány společností EV METER (dále jen „služby“), a to každé osobě (dále jen „uživatel“ nebo „vy“), včetně zákazníků a koncových uživatelů přistupujících na stránky a/nebo ke službám. Veškeré pojmy psané velkými písmeny, jež zde nejsou definovány, mají význam, který jim připisují podmínky používání.

Pokud se rozhodnete stáhnout si a používat stránky a/nebo služby, nebo nám jinak poskytnete údaje, otevřeně tím souhlasíte s používáním takovýchto údajů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Platformu není možné používat nebo odesílat data prostřednictvím stránek a/nebo služeb, pokud nesouhlasíte s kterýmikoli z podmínek uvedenými v tomto dokumentu. Tohle oznámení o ochraně osobních údajů nelze žádným způsobem chápat tak, že omezuje podmínky používání či jakoukoli jinou dohodu provedenou mezi vámi a společností EV METER.

Hlavní body:

Zákon vám neukládá povinnost poskytovat nám žádné osobní údaje. Své osobní údaje s námi sdílíte zcela dobrovolně.

Upozorňujeme, že pokud využíváte služeb jako zákazník společnosti EV METER, informace týkající se zpracovávání vašich osobních údajů souvisejících se systémem společnosti EV METER se řídí oznámením o ochraně osobních údajů.

Naše služby jsou určeny pro uživatele starší 16 let nebo ekvivalentní nejnižší věkové hranice potřebné pro poskytnutí souhlasu se zpracovávání osobních údajů v příslušné jurisdikci. Děti nedosahující daného věku se nemohou registrovat ani používat naše služby. Pokud nedosahujete daného věku, okamžitě přestaňte služby používat.

V souladu s platnými zákony můžete mít nárok požádat o kontrolu, úpravu, vymazání či omezení zpracovávání svých osobních údajů. Upozorňujeme, že v případě žádosti o výmaz či omezení zpracovávání vašich osobních údajů může být vaše využívání služeb omezeno.

Osobní údaje našich uživatelů neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme třetím stranám. Osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze v souvislosti s poskytováním služeb našim uživatelům či za jiných omezených okolností uvedených v tomto dokumentu.

V případě jakýchkoli dotazů či žádostí ohledně zpracovávání svých osobních údajů, nebo pokud si přejete kontaktovat nás v jiné souvislosti s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, nám pošlete e-mail na adresu support@EV Meter.com.

Co jsou osobní údaje a jaké údaje o mě společnost EV METER shromažďuje?

„Osobní údaje“ značí jakékoli informace, které identifikují nebo je lze použít k identifikaci fyzické osoby, včetně mimo jiné křestního jména, telefonního čísla, e-mailové adresy, IP adresy, fakturačních údajů atd.

Neosobní údaje

O uživatelích shromažďujeme také neosobní údaje týkající se jejich používání služeb, např. rozsah, míra, latence, navštívené stránky, co a kdy si uživatel prohlíží nebo jak interaguje s obsahem a materiály zobrazenými prostřednictvím služeb, identifikátory zařízení a další technické informace týkající se zařízení použitého k přístupu ke službám, např. model, operační systém atd.

Osobní údaje

V souvislosti s interakcí uživatele se stránkami a službami automaticky protokolujeme doménu a IP adresu návštěvníka. Dále shromažďujeme následující údaje:

Pokud jste zákazníkem, přečtěte si naše oznámení o ochraně osobních údajů, kde naleznete ustanovení týkající se zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti se službami.

Koncový uživatel. Pokud jste koncovým uživatelem a přejete si používat služby a/nebo službu elektronické fakturace (e-Receipt), budete požádáni o poskytnutí e-mailové adresy a platebních údajů.

Když prostřednictvím služeb provedete nákup, shromažďujeme ohledně daného nákupu konkrétní údaje, např. zařízení, ze kterého jste nákup provedli, zakoupené produkty, celkovou zaplacenou částku a vaše geografické umístění, když jste služby používali.

Když se v rámci našich služeb zapojíte do určitých činností, např. odešlete žádost o zákaznickou podporu, můžete být požádáni o poskytnutí dodatečných osobních údajů, a to podle dané činnosti či žádosti.

Pokud jste zaměstnanec využívající služby v souvislosti se svým pracovištěm, prostřednictvím vašeho zaměstnavatele můžeme také obdržet dodatečné kontaktní údaje o vás a vašem pracovišti, např. informace o zůstatku na vašem průkazu zaměstnance.

Vědomě neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje spadající do speciálních kategorií osobních údajů (jak jsou definovány v nařízení GDPR). Pokud zjistíte, že jsme takové údaje shromáždili, okamžitě nás prosím informujte.

Upozorňujeme, že služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky spravované třetími stranami, na které se tohle oznámení o ochraně osobních údajů nemusí vztahovat. Tohle oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na praktiky subjektů, které nejsou regulovány, vlastněny, zaměstnány či řízeny společností EV METER.

Co společnost EV METER provede s mými osobními údaji?

Neosobní údaje. Neosobní údaje se používají zejména pro účely analýzy údajů o kliknutí, abychom mohli neustále zlepšovat a udržovat naše služby, mimo jiné abychom mohli měřit a abychom pochopili míru zapojení do našich služeb, pro obecné obchodní analytické účely, abychom mohli poskytovat lépe přizpůsobenou uživatelskou zkušenost a obsah, abychom zajistili technické fungování naší sítě, abychom napomohli předcházení podvodnému používání našich služeb a abychom mohli vyvíjet nové služby.

Osobní údaje. Osobní údaje se používají pouze k následujícím omezeným účelům:

poskytování služeb uživatelům, včetně funkcí a funkcionalit;

ke komunikaci s uživateli ohledně zákaznických služeb nebo abychom mohli poskytovat aktuální informace ohledně důležitých změn tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a našich podmínek používání;

abychom mohli odpovídat na otázky či komentáře a mohli řešit jakékoli problémy;

pro účely oprávněných zájmů v rozsahu povoleném platnými zákony;

abychom ochránili zabezpečení či celistvost našich databází a služeb a abychom mohli přijímat preventivní opatření proti zákonné odpovědnosti;

abychom vyhověli všem platným zákonům a mohli poskytnout pomoc donucovacím orgánům a kompetentním úřadům, když se v dobré víře domníváme, že naše spolupráce s nimi vyhovuje platným právním normám;

abychom zlepšili naše služby, vyvinuli nové funkce, produkce a služby;

abychom zlepšili uživatelskou zkušenost na stránkách a přizpůsobili naše služby vašim zájmům.

Upozorňujeme, že osobní a neosobní údaje můžeme používat také v souvislosti s automatickou analýzou chování našich uživatelů. V některých jurisdikcích je zpracovávání osobních údajů definováno jako profilování nebo automatické činění rozhodnutí. Pokud je to pro vás relevantní v souladu s platnými zákony, můžete mít nárok proti takovému zpracovávání podat námitku, a to odesláním zprávy na adresu: support@evmeter.com

Jak mohu regulovat své osobní údaje?

Kontrola a úprava osobních údajů. Máte nárok na kontrolu svých osobních údajů. Tohoto práva můžete využít tak, že nám na adresu support@evmeter.com zašlete žádost související s vašimi osobními údaji. Pokud jsou kterékoli vaše osobní údaje nesprávné nebo zastaralé, můžete takovéto údaje aktualizovat a opravit je tak, že nám zašlete příslušné oznámení.

Právo na výmaz a omezení. Také můžete mít nárok požádat o výmaz nebo omezení svých osobních údajů a my takovéto žádosti vyhovíme v rozsahu požadovaném příslušnými zákony.

Přenosnost osobních údajů. V rozsahu platném pro vás a služby můžete požádat o přenos svých osobních údajů a my takovéto žádosti vyhovíme v rozsahu požadovaném příslušnými zákony.

Uchovávání osobních údajů. Vyhazujeme si právo uchovávat jakékoli osobní údajů po dobu, která je nezbytně nutná pro následující účely: (i) abychom vyhověli účelům popsaným v tomto dokumentu; (ii) na obranu či prosazování právních nároků a závazků; (iii) pro účely analýzy a zlepšování služeb; a (iv) abychom dodrželi platné zákony. Bez omezení můžeme uchovávat neosobní údaje a statistické anonymizované údaje.

Dotazy a žádosti koncových uživatelů. Pokud jste koncovým uživatelem, veškeré dotazy a žádosti související s vašimi osobními údaji směřujte na zákazníka, konkrétně poskytovatele, u kterého jste provedli nákup prostřednictvím zařízení. Zákazníkovi pomůžeme, abychom tak vyhověli vašim dotazům a žádostem.

Bude společnost EV METER SDÍLET mé osobní údaje?

Neosobní údaje, souhrnné údaje a statistické či jinak anonymizované údaje můžeme dle vlastního uvážení sdílet s třetími stranami, a to bez omezení. Tyto informace neobsahují žádné osobní údaje a používají se k účelům vývoje obsahu a služeb pro naše uživatele a klienty.

Osobní údaje sdílíme pouze za následujících omezených okolností:

Údaje koncových uživatelů. Osobní údaje koncových uživatelů sdílíme se zákazníky, abychom vám mohli poskytovat služby, např. když prostřednictvím služeb provádíte nákupy. Na opatření zákazníků na ochranu soukromí a zabezpečení se tohle oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje a společnost EV METER nepřijímá žádnou zodpovědnost či závazek za opatření na ochranu soukromí a zabezpečení nebo obsah takovýchto aplikací.

Všichni uživatelé. Se třetími stranami, které nám pomáhají s provozem služeb, prováděním naší podnikatelské činnosti, rozšiřováním naší podnikatelské činnosti či poskytováním služeb a s přizpůsobováním vaší zkušenosti našim službám, např. poskytovatelé plateb, služby vyúčtování a je-li to relevantní, váš zaměstnavatel.

Abychom vyhověli právním požadavkům, pro účely řádného výkonu spravedlnosti, abychom ochránili vaše životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy ostatních, abychom ochránili zabezpečení či neporušenost našich databází či služeb, abychom mohli přijmout bezpečnostní opatření proti zákonné odpovědnosti nebo v případě podnikového prodeje, fúze, reorganizace, rozpuštění či podobné události.

Jaký je právní základ, podle kterého společnost EV METER zpracovává osobní údaje?

Určité činnosti zpracovávání, které provádíme, vychází z nutnosti provádět takovéto činnosti pro účely porozumění mezi námi a našimi uživateli. Pokud jste například koncovým uživatelem, potřebujeme vaše platební údaje, abychom mohli provést transakci.

Ostatní činnosti zpracovávání vycházejí z toho, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany kromě toho, kdy jsou takové zájmy převáženy zájmy či základními právy a svobodami datových subjektů vyžadujících ochranu osobních údajů.

Určité činnosti zpracovávání mohou probíhat na základě vašeho souhlasu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas související s takovýmito činnostmi můžete zrušit odesláním e-mailu na adresu support@evmeter.com. Upozorňujeme, že pokud svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů zrušíte, je možné, že vám nebudeme schopni poskytovat některé nebo všechny služby.

Bude společnost EV METER mezinárodně přenášet mé osobní údaje?

Společnost EV METER je globální společnost s kancelářemi po celém světě. Naše databáze se momentálně nachází v Německu, Izraeli a v USA. Některé naše činnosti zpracovávání jsou prováděny v Izraeli. Evropská komise rozhodla, že Izrael zajistí adekvátní úroveň soukromí a ochrany údajů, a proto je přenos osobních údajů do Izraele v souladu s nařízením GDPR zákonný a nevyžaduje žádné zvláštní oprávnění.

Veškeré budoucí přenosy osobních údajů mimo EU do třetích zemí (kromě Izraele) musí být provedeny v souladu s platnými zákony, včetně poskytnutí vhodné ochrany či realizace vhodných bezpečnostních opatření, aby se zajistila ochrana práv uživatelů.

Bude mi společnost EV METER zasílat nevyžádanou poštu (spam)?

Uživatelům služeb můžeme zasílat informace o nových produktech, funkcích, činnostech, službách a také pravidelná oznámení či zpravodaje. Přijetím tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nám poskytujete svůj výslovný písemný souhlas s příjmem marketingových sdělení. Odběr těchto sdělení můžete kdykoli zrušit odeslání zprávy na adresu support@evmeter.com.

 

Používá společnost EV METER soubory cookie?

Ano, používáme soubory cookie (malé textové soubory, které se ukládají v prohlížeči uživatele) nebo webové majáky (elektronické obrázky umožňující spočítat návštěvníky, kteří navštívili konkrétní stránku, a umožňující přistupovat k určitým souborům cookie) a další obdobné technologie určené ke sběru neosobních údajů. Svůj prohlížeč můžete kdykoli naprogramovat, aby soubory cookie blokoval, upozorňujeme však, že takovéto blokování nám může zabránit poskytovat vám některé nebo všechny naše služby. Soubory cookie nám pomáhají sledovat, jakým způsobem návštěvníci používají stránky. Soubory cookie nám poskytují pouze souhrnné informace, jež se používají ke zlepšování vaší uživatelské zkušenosti při používání služeb na stránkách.

Osoby mladší 16 let

Naše stránky a služby, které prostřednictvím nich poskytujeme, jsou určeny pro širokou veřejnost starší 16 let. Pokud rodič nebo zákonný zástupce zjistí, že jeho či její dítě nám poskytlo osobní údaje bez jeho či jejího souhlasu, musí nás okamžitě kontaktovat. Vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud zjistíme, že nám osobní údaje poskytla osoba mladší 16 let, takovéto údaje z našich databází vymažeme.

Jak společnost EV METER chrání osobní údaje?

V souladu s platnými zákony zavádíme opatření na snížení rizika poškození, ztráty či neoprávněného přístupu či používání osobních údajů. Konkrétně jsou vaše platební údaje zabezpečeny v souladu se standardem PCI-DSS. Tato opatření však nedokážou zajistit absolutní zabezpečení údajů. Proto nezaručujeme, i když usilujeme o zabezpečení vašich osobních údajů, a vy nemůžete rozumně očekávat, že služby a databáze s nimi související budou imunní proti jakýmkoli přečinům, vadám, neoprávněným zadržením či přístupu a dalším druhům zneužití.

Otázky či znepokojení ohledně soukromí

Máte-li jakékoli otázky či znepokojení na téma ochrany soukromí, pošlete nám podrobnou zprávu na adresu: support@EVMeter.com, a my urychleně  podnikneme veškeré potřebné kroky, abychom vaše znepokojení vyřešili.

Společnost EV METER může tohle oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli a čas od času upravovat. Úpravy tohoto oznámení o ochraně osobních údajů budou oznámeny na stránkách a vstoupí v platnost v datum, kdy budou zveřejněny na stránkách.