Podmínky používání

Tyto podmínky používání (dále jen „podmínky“) řídí váš vztah se společností EV METER Ltd. a jejími dceřinými firmami a přidruženými společnostmi (dohromady „společnost EV METER“ nebo „my“) a vymezují podmínky, za kterých společnost EV METER zpřístupňuje své webové stránky (dále jen „stránky“), služby dostupné přes stránky a další (dohromady „služby“) každé osobě (dále jen „uživatel“ nebo „vy“), která stránky a/nebo služby navštěvuje nebo používá, včetně zákazníků (jak jsou definováni níže) a koncových uživatelů (jak jsou definování níže), jak je definováno v tomto dokumentu.

Používáním stránek a služeb souhlasíte, že se na vás budou vztahovat tyto podmínky, které mohou být čas od času měněny, včetně oznámení o ochraně osobních údajů. Tyto podmínky si prosím pečlivě přečtěte a pravidelně navštěvujte tuto stránku, kde zveřejňujeme aktualizace a změny.

Pokud nesouhlasíte, že se na vás budou vztahovat tyto podmínky, přestaňte používat stránky a služby.  Pokud nepřestanete používat stránky a/nebo kterékoli služby, bude nezvratně považováno, že s těmito podmínkami souhlasíte.

Služby společnosti EV METER

Služby poskytované společností EV METER zahrnují služby v oblasti elektrických vozidel.

Zákazníci společnosti EV METER mohou prostřednictvím stránek také vstupovat na ovládací panel společnosti EV METER, který poskytuje různorodé nástroje správy (dále jen „ovládací panel EV METER“) a umožňuje používání služeb poskytovaných společností EV METER v souladu s dohodou se společností EV METER. Další informace ohledně služeb poskytovaných zákazníkům a používání ovládacího panelu EV METER naleznete v dohodě se společností EV METER, případně vám je poskytne vaše kontaktní osoba pracující pro nás.

Prostřednictvím stránek může zákazník také vstupovat na ovládací panel Nayax, kde jsou k dispozici různé nástroje správy (dále jen „ovládací panel Nayax“) a který umožňuje používání služeb poskytovaných společností Nayax v souladu s dohodou se společností EV METER. Další informace ohledně služeb poskytovaných zákazníkům a používaní ovládacího panelu Nayax naleznete v dohodě se společností EV METER, případně vám je poskytne vaše kontaktní osoba pracující pro nás.

Je nutné ujasnit, že používání ovládacích panelů EV METER a Nayax zákazníky musí být řízeno schvalující dohodou se společností EV METER a NAYAX. V případě jakýchkoli neshod mezi těmito podmínkami a schvalující dohodou platí schvalující dohoda.

Služby poskytované společností EV METER mohou používat také klienti a koncoví uživatelé zákazníků, a to pomocí platforem a/nebo zařízení zákazníků (dále jen „zařízení“), mimo jiné včetně plateb za používáni zařízení prostřednictvím služeb NAYAX (dále jen „koncový uživatel“). Koncoví uživatelé mohou kontaktovat společnost NAYAX ohledně dalších informací týkajících se jejich používání služeb na adrese support@EVMeter.com, a to dle platnosti na zařízení zákazníka. Používání zařízení koncovými uživateli podléhá podmínkám používání zákazníka nebo paralelní dohodě mezi koncovým uživatelem a zákazníkem.

Společnost EV METER si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoli a čas od času, aniž by musela poskytnout předchozí upozornění, upravovat, odložit nebo pozastavit, částečně či trvale, služby nebo kteroukoli jejich část, případně přístup uživatele ke službám nebo kterékoli jejich části, a upravit, odložit nebo ukončit stránky nebo kteroukoli jejich část. Proti společnosti EV METER nemůžete vznést nárok, stížnost ani požadavek, jestliže takovéto změny provede nebo jestli dojde k selhání provázejícím takovéto změny. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, veškeré změny či přerušení služeb je nutné v souvislosti se zákazníky angažovanými se společností EV METER provádět v souladu s platnou dohodou mezi zákazníkem a společností EV METER.

Upozorňujeme, že na stránkách se čas od času mohou zobrazovat reklamy třetích stran. Společnost EV METER tyto reklamy nepodporuje a tyto reklamy ani nepředstavují doporučení poskytované společností EV METER.

Omezená použití

V souvislosti s vaším používáním stránek a/nebo služeb, a aniž by došlo k omezení dalších povinností plynoucích z těchto podmínek nebo platných zákonů, nesmíte provádět následující a také nesmíte dovolit ostatním, aby prováděli následující:

upravovat stránky a/nebo služby, dekompilovat, zpětně šifrovat, rozkládat či se jinak přímo či nepřímo pokoušet o narušení stránek a/nebo služeb, serverů či sítí připojených na stránky či služby, odepírat služby, nabourávat se, crackovat, zpětně šifrovat či jinak narušovat stránky a/nebo služby jakýmkoli způsobem či se neřídit jakýmikoli požadavky, postupy, zásadami nebo nařízeními sítí propojených se stránkami nebo službami;

prodávat, distribuovat, kopírovat, duplikovat či jinak reprodukovat všechny nebo jakoukoli část stránek a/nebo služeb;

pokoušet se obcházet nebo překonávat jakákoli technologická bezpečnostní opatření, která mají omezit přístup na kteroukoli část stránek, služeb, technologií anebo softwaru;

vytvářet databáze systematickým stahováním a ukládání veškerého nebo jakéhokoli obsahu ze stránek nebo služeb;

používat stránky a/nebo služby k nezákonným, nemorálním nebo neoprávněným účelům, podněcovat kriminální chování nebo činnost, které by podle kterýchkoli zákonů představovaly trestný čin nebo by mohly dát vznik občanskoprávní odpovědnosti či jiné soudní při;

používat stránky a/nebo služby způsobem, který jakýmkoli způsobem porušuje práva ostatních osob, včetně práv na soukromí, jakýmkoli způsobem, který je zastrašující či útočný;

používat stránky a/nebo služby způsobem, který porušuje nebo je v rozporu s těmito podmínkami.

Vyloučení záruk

Navzdory našim snahám nemusí být informace obsažené na stránkách přesné, vyčerpávající, kompletní, aktualizované nebo vždy platné ve všech ohledech. Společnost EV METER nezodpovídá za jakékoli nepřesnosti či opomenutí na stránkách a/nebo v rámci služeb ani za jakékoli rozhodnutí, která učiníte na základě informací obsažených na stránkách a za která výhradně zodpovídáte vy a činíte je na vlastní riziko.

Uživatel bere na vědomí a chápe, že některé ze služeb vyžadují internetové připojení, se kterým se mohou pojit různorodé poplatky (např. poplatky za mobilní data) a také spotřeba baterie mobilního zařízení. Uživatel nemá vůči společnosti EV METER nárok požadovat nic související s výše uvedeným.

UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ, ŽE STRÁNKY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“, „JAK JSOU K DISPOZICI“ A „SE VŠEMI CHYBAMI“ A DÁLE, ŽE STRÁNKY POUŽÍVÁ NA VLASTNÍ RIZIKO V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY.

Společnost EV METER odmítá veškeré záruky, přímé či nepřímé, jakéhokoli druhu týkající se stránek nebo služeb (včetně jakéhokoli obsahu, informací, softwaru a odkazů), včetně jakýchkoli implicitních záruk souvisejících s vhodností pro konkrétní účel, prodejností, názvem, narušením, výsledky, přesností, úplností, přístupností, kompatibilitou, vhodností, spolehlivostí, dostupností, včasností, kvalitou či absencí virů. Pokud platné zákony nedovolují vyloučení některých nebo všech výše uvedených záruk, takováto vyloučení se budou vztahovat na uživatele v největším možném rozsahu dovoleném platnými zákony.

Omezení odpovědnosti a opravných prostředků

Uživatel přebírá plnou, výlučnou a výhradní zodpovědnost za používání a spoléhání se na služby a bere na vědomí, že jakékoli používání či spoléhání se na služby je zcela na jeho vlastní riziko.

CELÝ ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI EV METER A VÁŠ VÝLUČNÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK S OHLEDEM NA JAKÝKOLI SPOR SE SPOLEČNOSTÍ EV METER SPOČÍVÁ V TOM, ŽE PŘESTANETE POUŽÍVAT SLUŽBY. SPOLEČNOST EV METER A JEJÍ DCEŘINÉ FIRMY ČI JEJICH PŘÍSLUŠNÍ PODÍLNÍCI, ŘEDITELÉ, FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, POMOCNÉ SÍLY ČI ZÁSTUPCI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI PŘÍKLADNÉ POŠKOZENÍ (I KDYŽ TAKOVÉ POŠKOZENÍ MOHLO BÝT OPODSTATNĚNĚ PŘEDPOVĚZENO) PLYNOUCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A/NEBO SLUŽEB. TATO VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI PŘÍKLADNÉ POŠKOZENÍ ZAHRNUJÍ MIMO JINÉ POŠKOZENÍ SOUVISEJÍCÍ S UŠLÝM ZISKEM ČI PŘÍLEŽITOSTMI, ZTRÁTOU DAT, ZTRÁTOU POVĚSTI, PŘERUŠENÍM PRÁCE, SELHÁNÍM NEBO VADOU POČÍTAČE A JAKÝMIKOLI DALŠÍMI OBCHODNÍMI ŠKODAMI ČI ZTRÁTAMI, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOSTI EV METER SDĚLENA MOŽNOSTI TAKOVÝCH POŠKOZENÍ A BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII ČI TEORII SPRAVEDLIVOSTI, ZE KTERÉ NÁROK VYCHÁZÍ. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY ČI JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY, V TAKOVÝCHTO STÁTECH ČI JURISDIKCÍCH JE ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EV METER OMEZENA V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY. UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ, ŽE BEZ VÝŠE ZMÍNĚNÝCH VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI BY SPOLEČNOST EV METER NEBYLA SCHOPNA NABÍZET STRÁNKY NEBO SLUŽBY.

Tímto se zavazujete, že společnost EV METER, její zaměstnance, funkcionáře či kohokoli, kdo jedná jejím jménem, zbavíte zodpovědnosti za jakékoli nároky, požadavky, škody, ztráty, ušlé zisky, platbu či jiné výdaje, včetně právních poplatků, které byly způsobeny porušením těchto podmínek nebo platných zákonů.

Duševní vlastnictví

Obsah a informace poskytované na stránkách a/nebo službách či jejich prostřednictvím, včetně mimo jiné všech našich log, obchodních značek, grafických prvků, designů, informací, textů, obrázků, dat a ostatních materiálů zobrazených, zpřístupněných nebo přítomných prostřednictvím služeb jsou chráněny autorskými právy a/nebo ochrannými známkami společnosti EV METER a/nebo dceřiných firem EV METER a/nebo poskytovatelů licence. Používání stránek a/nebo služeb neuděluje žádná práva a/nebo licence na duševní vlastnictví společnosti EV METER a/nebo stránek a/nebo služeb a/nebo třetích stran.

Název EV METER, včetně veškerých log nebo designů, je chráněn autorskými zákony a/nebo ochrannými známkami společnosti EV METER. Název NAYAX, včetně veškerých log nebo designů, je chráněn autorskými zákony a/nebo ochrannými známkami společnosti NAYAX.

Ostatní ustanovení

Oddělitelnost. Pokud se kterékoli ustanovení těchto podmínek stane nevynutitelné, pak bude takovéto ustanovení upraveno, aby odráželo záměr smluvních stran. Veškerá ostatní ustanovení těchto podmínek musí zůstat v plné platnosti a účinnosti.

Přenos vlastnictví nebo práva. Společnost EV METER může tyto podmínky ve spojitosti s fúzí, konsolidací či jinou korporátní reorganizací kdykoli přidělit svému právnímu nástupci.

Rozhodné právo. Stránky, služby, tyto podmínky a veškeré spory související s nimi budou řízeny a vykládány v souladu se zákony Izraele. Souhlasíte, že veškeré takové spory budou řešeny výhradně před příslušnými soudy v izraelském Tel Avivu.